Aller au contenu principal

City vision

De City Vision bestaat uit zeven dimensies die alle stedelijke uitdagingen van een groeiende metropool (CITY) omvatten waarop een mobiliteitsbeleid moet inspelen, in lijn met de ambities van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

City Vision

Als antwoord op de uitdagingen van het gewestelijke ontwikkelingsbeleid schuift de gewestelijke mobiliteitsvisie volgende doelstellingen naar voren:

 • De levenskwaliteit in de wijken verbeteren door ze verkeersluw te maken en kwaliteitsvolle openbare ruimten aanbieden om bij te dragen tot de woonfunctie van het Gewest.
 • Zorgen voor een optimale bereikbaarheid voor de belangrijkste bestaande en toekomstige stedelijke functies van het BHG (economische, toeristische en commerciële zones).
 • De ontwikkeling aanmoedigen van een lokale, dichte, gemengde en multipolaire buurtstad en van een verdichtingsstrategie, gekoppeld aan een goede toegankelijkheid van het openbaarvervoernet.

7%

meer inwoners tegen 2030 ten opzichte van 2018.

Verdere informatie over het GPDO
De city vision heeft 7 focuspunten : Green, social, pleasant, healthy, performant, efficient et safe.

Publicatie

Verklarende Pdf-fiche

2018

Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling

 

 

 

Download het hier!

Green: de milieu-impact van de mobiliteit verminderen

Als antwoord op deze milieu-uitdagingen schuift de gewestelijke mobiliteitsvisie volgende doelstellingen naar voren:

 • De afstanden verminderen die door motorvoertuigen worden afgelegd, ongeacht het type aandrijving. Deze doelstelling wordt opgedeeld in subdoelstellingen, die verband houden met:
  • het aantal verplaatsingen met de auto (modaal aandeel) en de afstand ervan;
  • de evolutie van het wagenpark op het vlak van de motor (geen dieselmotoren meer in 2030 en geen benzinemotoren meer in 2035) en de voertuigtypes: de voorkeur geven aan lichte en gedeelde voertuigen, die beter aangepast zijn aan een stedelijke context.
 • Deze vermindering, net als de snelheidsverlaging, vooral realiseren rond gebouwen met een kwetsbaar publiek en in bewoonde gebieden.
 • Weginrichtingsprojecten uitwerken met geluiddempende wegbekleding en voorzieningen, met beheerssystemen voor afvloeiwater die de infiltratie ervan na de behandeling bevorderen, en die bijdragen aan de aanpassing aan de klimaatverandering doordat ze het stedelijke hitte-eilandeffect verminderen.
 • Maatregelen nemen om groene ruimten met elkaar te verbinden en het ecologische netwerk te versterken, met name door ervoor te zorgen dat in het wild levende dieren de weginfrastructuur kunnen oversteken, in het bijzonder op plaatsen waar migratiestromen mogelijk zijn.

-40%

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40% tegen 2030 ten opzichte van 2005.

Publicatie

Verklarende Pdf-fiche

26.02.2019

Heeft de transportsector een grote invloed op het milieu in Brussel?

 

 

 

Download het hier!

Social: iedereen de mogelijkheid bieden zich vlot te verplaatsen

Naar schatting is ongeveer een derde van de Brusselse bevolking minder mobiel. Voor deze mensen is het gebruik van het vervoersnet moeilijker. We moeten ook aandacht hebben voor de kostprijs van mobiliteit voor bepaalde doelgroepen, wier precaire financiële situatie een rem vormt op hun overstap naar meer duurzame mobiliteitsvormen en het gebruik van de mobiliteitsdiensten.

De algemene toegankelijkheid van de openbare ruimten en de vervoersdiensten is dus een uitdaging van formaat voor het Gewest de komende jaren, vanuit zowel sociaal als economisch oogpunt. Het is van belang een mobiliteitsaanbod uit te bouwen waarmee iedereen zich vlot en comfortabel kan verplaatsen.

Als antwoord op deze sociale uitdagingen schuift de gewestelijke mobiliteitsvisie volgende doelstellingen naar voren:

 • Ervoor zorgen dat mensen zich volledig autonoom kunnen verplaatsen door de toegankelijkheid te verbeteren.
 • Tools ontwikkelen en implementeren die nodig zijn om het effect van de mobiliteitsprojecten op de sociale ongelijkheden te beoordelen.
 • De verplaatsingskosten voor gezinnen terugdringen.

Ervoor zorgen dat mensen zich volledig autonoom kunnen verplaatsen.

Lees de evaluatiefiche

Publicatie

Verklarende Pdf-fiche

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Pleasant: de mobiliteitsbehoeften verzoenen met een goede levenskwaliteit voor de Brusselaars

Hoe de leefomgeving van de inwoners en gebruikers van het Gewest verbeteren terwijl het stadsweefsel steeds dichter wordt? De openbare ruimte blijft grotendeels bestemd voor autoverkeer en parkeren. Toch stellen we vast dat de verdeling van de openbare ruimte begint te verschuiven in het voordeel van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Als antwoord op deze uitdagingen schuift de gewestelijke mobiliteitsvisie volgende doelstellingen naar voren:

 • De levenskwaliteit in de wijken aanzienlijk verbeteren waardoor het Gewest globaal aantrekkelijker wordt en ervoor zorgen dat de burgers alle diensten kunnen verkrijgen binnen een beperkte perimeter in het kader van een dichte, gemengde, multipolaire stad.
 • Een kwaliteitsvolle openbare ruimte creëren door het veiligheidsgevoel te vergroten
 • De geluidsomgeving beschermen.
 • Kwaliteitsvolle multifunctionele ruimten creëren die het mogelijk maken de functies van de watercyclus herstellen, met name ter bevordering van de biodiversiteit en ter verzachting van de gevolgen van warmte-eilanden in de stad.

58%

Evenwichtigere verdeling van de ruimte op 58% van de wegen die in 2014 hoofdzakelijk bestemd waren voor het autoverkeer met het oog op een betere levenskwaliteit in de stad.

Publicatie

Verklarende Pdf-fiche

04.05.2019

Waarom de openbare ruimte, die vandaag nog grotendeels in beslag genomen wordt door de auto, eerlijker verdelen?

 

 

 

 

Download het hier!

Healthy: de actieve verplaatsingswijzen stimuleren voor een betere gezondheid

Autorijden heeft geen enkel gunstig effect op de gezondheid en verhoogt het stressgehalte wegens het besturen van het voertuig en het zoeken naar een parkeerplaats. Daartegenover staat dat dertig minuten lichaamsbeweging per dag zou volstaan om te voldoen aan de aanbevelingen van de WGO en overgewicht tegen te gaan. Daarenboven is lichaamsbeweging ook goed voor de mentale gezondheid.

Als antwoord op deze uitdagingen schuift de gewestelijke mobiliteitsvisie volgende doelstellingen naar voren:

 • De luchtkwaliteit verbeteren door de uitstoot van schadelijke gassen door motorvoertuigen (met hoofdzakelijk verbrandingsmotoren) te verminderen.
 • De bevolking meer doen bewegen.
 • De negatieve gevolgen van reisstress en verkeerslawaai verminderen.

56%

van de Brusselaars wandelt of fietst minstens 30’ per dag (Sciensano, 2018).

En savoir plus

37%

van de Brusselse bevolking werd in 2016 blootgesteld aan lawaai van meer dan 65 dB(A) Lden.

Ontdek meer

De blootstelling aan verkeerslawaai verminderen

Veel lawaai kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid omdat het met name de slaapkwaliteit, het concentratievermogen en het welzijn in het algemeen aantast. De meeste lawaaihinder wordt veroorzaakt door wegverkeer. Het Brusselse gewest kan dus maatregelen treffen om geluidshinder voor zijn bevolking en bezoekers te verminderen. Het gewest wil het deel van de Brusselse bevolking dat blootgesteld wordt aan hoge geluidsniveaus verkleinen.

Publicatie

Verklarende Pdf-fiche

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

Download het hier!

Performant: zorgen voor performante vervoersnetwerken

Om verschillende mobiliteitsvormen te creëren die gunstig zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling en de bevoorrading van het Gewest moet ervoor gezorgd worden dat mensen zich vlot en gemakkelijk kunnen verplaatsen in Brussel. Het openbaarvervoer-, fiets-, voetgangers- en wegennetwerk kijken aan tegen grote uitdagingen op het vlak van prestaties en kwaliteit. 

Als antwoord op deze uitdagingen schuift de gewestelijke mobiliteitsvisie volgende doelstellingen naar voren:

 • Ervoor zorgen dat de belangrijkste stadsfuncties van het BHG (werkgelegenheids-, toeristische en commerciële polen) vanuit het hele Gewest en vanuit grootstedelijke, nationale en internationale hubs binnen een aanvaardbare reistijd met het openbaar vervoer bereikt kunnen worden.
 • De doeltreffendheid van de logistieke ketens en van de stedelijke distributie verbeteren.
 • De toegang tot de nieuwe mobiliteitsvormen vergemakkelijken (carsharing, steps, tools die beschikbare parkeerplaatsen helpen lokaliseren).

 

25,6

De gemiddelde verkeerssnelheid van 25,6 km/u in 2021 behouden (24,8 km/u in 2019).

23'

Tijdens de ochtendspits gemiddeld 23’ om vanuit de verschillende Brusselse wijken het hypercentrum te bereiken met het openbaar vervoer.

Ontdek meer

Zorgen voor een goede bereikbaarheid van de gewestelijke activiteitenpolen

Uit de analyses van de bereikbaarheid van het Gewest is gebleken dat het hypercentrum snel bereikbaar is met het openbaar vervoer vanuit de verschillende wijken van het Gewest. Het doel is nu dezelfde performantie te bewerkstelligen voor verplaatsingen naar andere, minder centraal gelegen polen in het Gewest.

Publicatie

Verklarende Pdf-fiche

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

 

Download het hier!

Efficiënt: de beschikbare mobiliteitsmiddelen optimaal benutten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een klein en zeer sterk verstedelijkt gebied met een grote bevolkingsgroei. De uitdagingen met betrekking tot de bestemming en de herbestemming van ruimte zijn er bijgevolg cruciaal.

Gemiddeld besteedt het Brussels Gewest 20% van zijn budget aan mobiliteit. Daarvan is 80% bestemd voor de aanleg en de exploitatie van het openbaarvervoernetwerk.

Als antwoord op deze uitdagingen schuift de gewestelijke mobiliteitsvisie volgende doelstellingen naar voren:

 • In de programmatie van de stadsprojecten voorzien in de nodige ruimte voor de ontwikkeling van vervoerdiensten op de beschikbare gewestelijke terreinen en bij voorkeur buiten de openbare weg (eindhaltes en stelplaatsen voor het openbaar vervoer, knooppunten, gedeelde parkeerplaatsen, logistieke centra, enz.).
 • De concentratie van functies op bereikbare knooppunten versterken.
 • De bestaande infrastructuur voor personen- en goederenvervoer (inclusief het spoorvervoer) verbeteren door de diensten te optimaliseren.
 • De begrotingsmiddelen van het Gewest optimaliseren door te investeren in de meest kostenefficiënte projecten;
 • De beschikbare ruimte optimaal indelen.
 • De combinatie van en de wisselwerking tussen de verschillende vervoerswijzen verbeteren.

20%

van het gewestelijke budget die bestemd is voor mobiliteit moet optimaal benut worden.

Publicatie

2020

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move (2020 - 2030)

 

 

 

 

 

Download het hier!

Safe: De veiligheid van de verplaatsingen verhogen

Verkeersveiligheid is voor veel burgers een van de belangrijkste aandachtspunten. 40% van de slachtoffers van verkeersongevallen zijn bestuurders en passagiers van personenwagens en 25% zijn voetgangers. Bij de zwaargewonde of dodelijke slachtoffers zijn deze cijfers echter omgekeerd. 43% van de zwaargewonde of dodelijke slachtoffers zijn voetgangers en 22% bestuurders of passagiers van personenwagens.

In de voorbije jaren werd veel vooruitgang geboekt: gemiddeld is het aantal doden en zwaargewonden met ongeveer 30% gedaald. Maar we mogen niet op onze lauweren blijven rusten. We hebben nog een lange weg te gaan.

Naast verkeersveiligheid vormt ook het veiligheidsgevoel van de weggebruikers tijdens hun verplaatsingen een uitdaging, net als de mogelijkheid voor de hulpdiensten om snel op de plaats van de interventie te kunnen geraken. 

 

0

doden en zwaargewonden tegen 2030.

Publicatie

Verklarende Pdf-fiche

2021

Gewestelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2021-2030

Dit Verkeersveiligheidsplan stelt een samenhangend pakket van doelstellingen en concrete maatregelen voor die toelaten om het aantal slachtoffers met de helft te verminderen. Daarbij staat 'vision zero' centraal: elk slachtoffer is er één te veel.

Download het hier!