Aller au contenu principal

Overleg met de gebruikers

Brussel Mobiliteit organiseert een permanent overleg met de verenigingen die personen met een beperkte mobiliteit vertegenwoordigen. Het is immers noodzakelijk de gebruikers te betrekken bij het mobiliteitsbeleid dat hen aanbelangt, om ervoor te zorgen dat dit beleid zo goed mogelijk beantwoordt aan hun noden en verwachtingen. Dat is in het bijzonder belangrijk voor de acties die we uitwerken in verband met toegankelijkheid.

Logo de la Commission

De afdeling PBM van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

De afdeling PBM komt vijf keer per jaar samen. Ze verenigt enerzijds verenigingen die personen met een beperkte mobiliteit vertegenwoordigen en anderzijds het bestuur en de operatoren (Brussel Mobiliteit, de MIVB, de NMBS en het Parkeeragentschap). Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw en het VIAS institute nemen ook deel aan de vergaderingen van de afdeling. 

De afdeling PBM behandelt tal van belangrijke problemen in verband met de universele toegankelijkheid en waakt er in de mate van het mogelijke over dat er in het mobiliteitsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekening wordt gehouden met de noden van personen met een handicap. 

De afdeling Actieve Modi van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

De afdeling PBM werkt parallel met de afdeling Actieve Modi die meer specifiek (her)inrichtingsprojecten van de openbare ruimte bestudeert. Verschillende verenigingen van personen met een beperkte mobiliteit doen aanbevelingen over deze projecten en zien er daarbij op toe dat de toegankelijkheidsprincipes goed worden toegepast.

De taskforce Toegankelijkheid

De taskforce Toegankelijkheid ten slotte brengt drie keer per jaar de directies van Brussel Mobiliteit en van de MIVB en het CAWaB rond de tafel.

De voornaamste doelstelling van deze bijeenkomsten is de opvolging te verzekeren van de uitvoering van het Strategisch plan ter verbetering van de toegankelijkheid van de MIVB.  Het gaat er hier niet om de maatregelen in detail te bespreken of een bepaald thema uit te diepen (zoals de afdeling BPM dat kan doen), maar om samen de prioriteiten te bepalen en zich ervan te vergewissen dat de projectdragers de acties van het plan goed uitvoeren.