Aller au contenu principal

Voetpaden: het basisniveau van toegankelijkheid

Toegankelijkheid van de voetpaden en de openbare ruimte

Het is op de voetpaden dat toegankelijkheid het meest fundamenteel is. We zijn immers allemaal wel eens voetganger; of we nu met de auto rijden of het openbaar vervoer gebruiken, we maken voor minstens een deel van onze verplaatsingen ook gebruik van voetpaden. Maar al te vaak maakt een stoeprand of verkeerd geparkeerd deelvoertuig de doorgang voor sommige personen ongemakkelijk of onmogelijk.

Er moet dus bijzondere aandacht naar voetpaden gaan. Om ze toegankelijker te maken, moet op meerdere fronten tegelijk worden ingezet:

  • Zowel de infrastructuur (verlaging van de stoeprand, breedte van de doorgangen, enz.).
  • Als het aanpakken van "mobiele" obstakels die opduiken (slecht geparkeerde steps, vuilnisbakken, terrasmeubels van een café, enz.).  

163.000

Afwijkingen m.b.t. de toegankelijkheid van de voetpaden.

Meer weten

5km

voetpaden op gewestwegen onderhouden in 2021.

Meer weten

77

Aantal toegankelijk gemaakte haltes in 2022.

Meer weten
Cahier voetgangerstoegankelijkheid

Cahier voetgangerstoegankelijkheid

Meer weten

Een studie over voetgangersoverlast

Studie over voetgangershinder

In 2020 is een studie over voetgangersoverlast uitgevoerd door Brussel Mobiliteit. Meer weten

Toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte (PAVE)

Tussen 2015 en 2019 heeft Brussel Mobiliteit samen met de 19 Brusselse gemeenten toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte (beter bekend onder het acroniem PAVE) opgesteld. Hierbij werd de toegankelijkheid van alle voetpaden in kaart gebracht, wat neerkomt op meer dan 3.700 km aan paden! Er werden tienduizenden afwijkingen vastgesteld en gegeorefereerd: aanwezigheid van een trede, afwezigheid van podotactiele elementen op een kruispunt, een te smal voetpad, enz.  

Dit overzicht werd aan de technische diensten van de gemeenten en het gewest bezorgd, die de afwijkingen moeten verhelpen telkens wanneer deze zich in een bepaalde zone voordoen. Bovendien kent Brussel Mobiliteit op basis van het overzicht van het PAVE jaarlijks subsidies  toe aan de gemeenten, om hen te steunen bij hun inspanningen op het vlak van toegankelijkheid.

163.000

Afwijkingen m.b.t. de toegankelijkheid van de voetpaden.

5km

voetpaden op gewestwegen onderhouden in 2021.

Plan voor het onderhoud van de voetpaden op de gewestwegen

In het verlengde van het PAVE heeft Brussel Mobiliteit een ambitieus programma opgezet om de voetpaden te onderhouden en de voetgangersoversteekplaatsen toegankelijk en veilig te maken (verlaging van de stoepranden, plaatsing van podotactiele elementen, enz.).

In 2020 heeft Brussel Mobiliteit een audit uitgevoerd over de toestand van het voetgangersnetwerk PLUS op gewestwegen. De eerste werkzaamheden om volledige stukken voetpad te herstellen gingen in 2021 van start.

77

Aantal toegankelijk gemaakte haltes in 2022.

Toegankelijk maken van bovengrondse haltes

Bus- en tramhaltes vormen het natuurlijke verlengde van voetpaden. Ze fungeren als schakel tussen het stappen en het openbaar vervoer.

Het gewest heeft zich ertoe verbonden elk jaar 60 tot 70 haltes en de omgeving errond toegankelijk te maken.

Cahier voetgangerstoegankelijkheid

Cahier voetgangerstoegankelijkheid

46 door Brussel Mobiliteit opgeleide mobiliteitsadviseurs. Bekijk het cahier

Richtsnoeren voor de inrichting van de openbare ruimte en opleiding

Brussel Mobiliteit werkt voortdurend aan richtsnoeren voor de inrichting van de openbare ruimte, waarbij systematisch rekening wordt gehouden met de toegankelijkheidsaspecten. Het meest recente daarvan is het Handvest van de verhardingen voor voetgangersvoorzieningen.   

Tegelijk organiseert Brussel Mobiliteit sinds 2020 ieder jaar een opleiding adviseur toegankelijkheid van de openbare weg en de openbare ruimte. Deze module is bestemd voor personeelsleden van de gemeenten, Brussel Mobiliteit en de MIVB, die rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het beheer van de openbare ruimte of ontwikkelingsprojecten.

Voetgangershinder

Maar al te vaak veroorzaken steps, winkelkraampjes, caféterrassen en andere omvangrijke voorwerpen hinder voor voetgangers. Naast de kwaliteit van de voetgangersvoorzieningen moet dus ook aandacht worden besteed aan de vele obstakels op de voetpaden. 

Om een algemeen beeld te krijgen van deze problematiek heeft Brussel Mobiliteit een studie laten uitvoeren over voetgangershinder.

Om meer specifieke problemen te verhelpen:

  • Heeft Brussel Mobiliteit onlangs een brochure ter beschikking gesteld van de wegbeheerders en handelaars met regels die moeten worden gevolgd om een toegankelijke doorgang te garanderen bij de terrassen die ze in de openbare ruimte plaatsen.

Het gewest heeft ook pas nieuwe wetgeving aangenomen met betrekking tot gedeelde micromobiliteitsvoertuigen, die op termijn het hinderlijk parkeren van deze voertuigen sterk zou moeten inperken.

Eerste pagina van de studie

Studie over voetgangershinder

Een studie was gedaan door Brussel Mobiliteit in 2020. Bekijk de studie

Logo van Fix My Street

Fix My street

Om de Brusselaars in staat te stellen problemen in verband met de toegankelijkheid van voetgangers te melden, heeft Brussel Mobiliteit de applicatie Fix My Street  geüpgraded. De applicatie bevat nu categorieën zoals: "te verlagen boordsteen", "blindegeleidetegels fout geplaatst", "glad trottoir", "te korte oversteektijd", enz.