Aller au contenu principal

Maandelijkse evolutie van de mobiliteit

Oktober 2022

Ontdek hier de evolutie van de cijfers met betrekking tot : 

  • de verplaatsingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • fietsstromen en gedeelde micromobiliteit
  • openbaar vervoer stromen
  • verkeersstromen op de weg en congestie 

Evolutie van de verplaatsingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vanaf het begin van de coronapandemie heeft Google de gegeorefereerde gegevens van de gebruikers van zijn diensten gebruikt om mobiliteitsrapporten op te stellen. Voor verschillende regio's in de wereld, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft Google de thuis doorgebrachte tijd en het aantal bezoekers van bepaalde soorten locaties vergeleken met een referentieperiode vóór corona (mediaanwaarde voor een bepaalde dag, berekend over de periode van vijf weken tussen 3 januari en 6 februari 2020).

Ook al zijn de door Google gekozen locaties helaas niet gedetailleerd, toch kan aan de hand van deze gegevens de ontwikkeling van het effect van de gezondheidsmaatregelen op de verplaatsingen visueel worden weergegeven. Google biedt vergelijkingen voor zes soorten plaatsen, maar wij focussen hier op slechts drie daarvan: woonplaats (vergeleken variabele: thuis doorgebrachte tijd), aantal bezoekers aan stations van het openbaar vervoer en aantal bezoekers aan werkplekken.

+2,8%

verschil, in oktober 2022 (1 tot 15 oktober), qua thuis doorgebrachte tijd op werkdagen buiten de schoolvakantie in vergelijking met de  precoronaperiode.

Meer weten

-4,6%

verschil, in oktober 2022 (1 tot 15 oktober), qua aantal bezoekers van stations van het openbaar vervoer op werkdagen buiten de schoolvakantie in vergelijking met de precoronaperiode.

Meer weten

-22,8%

verschil, in oktober 2022 (1 tot 15 oktober), qua het aantal bezoekers aan werkplekken op werkdagen buiten de schoolvakantie in vergelijking met de precoronaperiode.

Meer weten

Evolutie van de fietsstromen en van de gedeelde micromobiliteit

De coronacrisis heeft onze verplaatsingsgewoonten ingrijpend veranderd, vooral tijdens de perioden van strikte lockdown, toen de verplaatsingen sterk beperkt waren en er een verbod heerste op de meeste vrijetijdsactiviteiten. Wandel- en fietstochten werden in deze periode erg populair, vooral omdat het weer ook erg goed was in 2020. Brussel Mobiliteit beschikt over een reeks automatische tellers die onlangs werden geïnstalleerd op een vijftiental fietspaden en waarvan de gegevens vanaf 2020 correct kunnen worden geëxploiteerd om de evolutie van de stromen (fietsen en steps) te meten naargelang van de seizoenen en de ingevoerde sanitaire maatregelen.

+40%

stromen op de fietspaden in oktober 2022 in vergelijking met oktober 2021.

Meer weten

+19,8%

verhuur van Villo! (deelfietsen in stations) in oktober 2022 ten opzichte van oktober 2021. In oktober 2022 werden gemiddeld 3489 Villos per dag verhuurd, wat overeenkomt met een lichte stijging van de verhuringen (+5,65%) ten opzichte van oktober 2019 en geen verandering in de verhuringen (+19,8%) ten opzichte van oktober 2021.

Meer weten

4410

aantal uitleningen van elektrische deelfietsen in vrije vloot per dag in oktober 2022. Het aanbod elektrische deelfietsen in vrije vloot bedraagt 2283.

Meer weten

+87%

Het aanbod elektrische deelsteps in vrije vloot nam tussen oktober 2021 en 2022 sterk toe.

Meer weten

1,9

keer per dag (= omloopsnelheid): gemiddeld gebruik van een elektrische vrijevlootstep in oktober 2022. 

Meer weten

1,9

keer per dag (= omloopsnelheid): gemiddeld gebruik van een elektrische vrijevlootfiets in oktober  2022.

Meer weten

Evolutie van de stromen van het openbaar vervoer

Tijdens de coronacrisis werd het gebruik van het openbaar vervoer waarschijnlijk het ingrijpendst verstoord door de gezondheidsmaatregelen. Vanaf het begin van de crisis heeft de angst om besmet te worden, in combinatie met de daling van de gebruikersaantallen als gevolg van de strikte lockdown, en vervolgens met het verplicht telewerken en andere beperkende maatregelen, geleid tot een daling van het aantal gebruikers.

93,3%

gemiddelde gebruikersaantallen in de MIVB-stations in vergelijking met de referentiesituatie.

Meer weten

89%

gemiddelde gebruikersaantallen in de bovengrondse haltes van de MIVB in vergelijking met de referentiesituatie.

Meer weten

Evolutie van de verkeersstromen op de weg en van de congestie

Sinds het begin van de coronacrisis worden de verkeersstromen nauwlettend gevolgd om te zien in hoeverre de daling van het gebruik van het openbaar vervoer gevolgen zou kunnen hebben voor het gebruik van het wegennet en de congestie, als gevolg van een mogelijke modale verschuiving, nieuwe verplaatsingsgewoontes in verband met de gezondheidsmaatregelen en het wijdverbreide telewerk.

-35%

stromen in de tunnels in oktober 2022 vergeleken met oktober 2021. Aanzienlijke gevolgen van de sluiting van een deel van de Troon-tunnel (16/05).

Meer weten

-12%

afgelegde afstanden door vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in oktober 2022 in vergelijking met oktober 2019.

Meer weten

1,7

minuut vertraging in de ochtendspits op een traject van 10 minuten in oktober 2022 (gemiddeld).

Meer weten

3,1

minuten vertraging in de avondspits op een traject van 10 minuten in oktober 2022 (gemiddeld).

Meer weten
.

 

 

Evolution des déplacements en Région de Bruxelles-Capitale
  • Tijd doorgebracht thuis:
De tijd die Brusselaars thuis doorbrengen is opnieuw gedaald in oktober 2022 (van 01.10 tot en met 15.10) (2,8%  ten opzichte van de pre-COVID-19-periode) ten opzichte van september 2022 (3,3%). 
  • Aantal bezoekers in de openbaarvervoerstations:
Het gebruik van de openbaarvervoersstations staat op het hoogste punt sinds het begin van de pandemie (slechts -4,6% in oktober 2022 (01.10 tot en met 15.10) ten opzichte van de pre-COVID-19-periode).
  • Werkplekken:
Na de schoolvakantie is het aantal werknemers in de door Google geselecteerde werkplekken in oktober opnieuw toegenomen (-22,8% ten opzichte van de pre-COVID-19-periode), zonder echter de waarde van juni 2022 te bereiken (-21,8%).
Ook al komen we steeds dichter bij een volledige terugkeer naar het normale, het aantal verplaatsingen met alle vervoermiddelen in het kader van het woon-werkverkeer ligt nog steeds lager dan in de pre-COVID-19-periode, onder meer tijdens de ochtend- en avondspits op schoolwerkdagen.

+40%

stromen op de fietspaden in oktober 2022 in vergelijking met oktober 2021.

Lees de rapport
Evolution des déplacements en Région de Bruxelles-Capitale

De evolutie van de fietsstromen wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden, alsook door het aantal verplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer. In het algemeen zijn de stromen minder groot tijdens de schoolvakanties. Het aantal schoolverlofdagen tijdens een bepaalde maand kan van jaar tot jaar verschillen en dus de stromen op de fietspaden beïnvloeden. Daarnaast beïnvloedt de context echter ook het fietsgebruik op middellange en lange termijn (bewustwording van het belang van de klimaatverandering, brandstofkosten, telewerk, enz.).

De maandelijkse vergelijkingen gebeuren door systematisch dezelfde tellers van jaar tot jaar met elkaar te vergelijken. De in aanmerking genomen tellers kunnen van maand tot maand verschillen, afhankelijk van eventuele vastgestelde storingen. In de berekeningen wordt enkel rekening gehouden met de tellers met minstens de helft van de verwachte metingen (op werkdagen of tijdens weekends). De maandelijkse evoluties worden soms achteraf herzien als blijkt dat er geen rekening moest worden gehouden met een bepaalde teller bij de berekening van de evoluties.

In oktober 2022 stegen de stromen met +29% ten opzichte van 2021. De evolutie over de eerste tien maanden van 2022 wordt geraamd op +40% ten opzichte van 2021.

+19,8%

verhuur van Villo! (deelfietsen in stations) in oktober 2022 ten opzichte van oktober 2021. In oktober 2022 werden gemiddeld 3489 Villos per dag verhuurd, wat overeenkomt met een lichte stijging van de verhuringen (+5,65%) ten opzichte van oktober 2019 en geen verandering in de verhuringen (+19,8%) ten opzichte van oktober 2021.

Relatieve evolutie

Het aantal Villo!-fietsen in omloop (d.i. de omvang van de vloot) is stabiel gebleven tussen oktober 2021 en oktober 2022 (-0,5%). In oktober 2022 werden er dagelijks gemiddeld 3489 Villo!-fietsen gehuurd. Dit is een zeer lichte stijging van het aantal verhuurde fietsen (+5,65%) ten opzichte van oktober 2019, en een stijging van het aantal verhuurde fietsen (+19,8%) ten opzichte van oktober 2021.  Ook de gemiddelde rotatiegraad per dag bleef in oktober 2022 stabiel ten opzichte van oktober 2019 (+1,25%) en steeg met 20,6% ten opzichte van oktober 2021. 

 

Vélos électriques et trottinettes électriques partagés en flotte libre

Door een probleem met de kwaliteit van de gegevens over de operatoren van elektrische deelfietsen in 2021 werd bij de vergelijking van de indicatoren tussen oktober 2021 en 2022 enkel rekening gehouden met de gegevens van elektrische deelsteps. De indicatoren voor elektrische fietsen worden gegeven voor 2022.

Het aanbod aan elektrische deelsteps is sterk toegenomen in oktober 2022 ten opzichte van oktober 2021 (+87%). De rotatiegraad ervan nam echter amper toe (1,7% in oktober 2021 ten opzichte van 1,9% in oktober 2022).

In oktober 2022 bedroeg de gemiddelde afstand van een traject met een elektrische deelfiets 2,5 km, terwijl een traject met een elektrische step gemiddeld 1,9 km bedroeg. De gemiddelde afstand van een traject met een step nam toe tussen oktober 2021 en 2022.

Evolutions des flux de transports en commun.
Evolutions des flux de transports en commun

-35%

van de stromen in de tunnels in oktober 2022 vergeleken met oktober 2021. Aanzienlijke gevolgen van de sluiting van een deel van de Troon-tunnel (16/05).

Évolution du trafic routier dans les tunnels de la RBC
.

Het aantal voertuigen in de Brusselse tunnels wordt beïnvloed door tal van parameters, waaronder de vlotte doorstroming van het verkeer. Wanneer het verkeer in de tunnels over het algemeen vlot verloopt, heeft het bovengrondse verkeer de neiging de tunnels in te rijden. Wanneer het verkeer in de tunnels drukker wordt, ontvlucht een deel van dit verkeer de tunnels.

De tunnels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest situeren zich vooral rond de stad Brussel op de Kleine Ring (R20). Daarom is dit verkeer niet representatief voor het globale bovengrondse verkeer in het hele gewest.


De tunneltellingen hebben een onzekerheid van +/- 5% bij vlot verkeer. Deze onzekerheid lijkt toe te nemen bij files.

De werkzaamheden die sinds 16.05.2022 in de tunnelopeningen van de Troontunnel zijn verwezenlijkt hebben een aanzienlijke impact op de mobiliteit op de Kleine Ring. De daling van het verkeer is aanzienlijker in de tunnels op de R20 dan in de andere tunnels in ons netwerk. Een deel van het verkeer sijpelt stroomopwaarts door naar andere wegen om files te vermijden en wordt daarom niet langer meegeteld in de tunnels stroomafwaarts.

Het aantal getelde voertuigen in bepaalde Brusselse tunnels ligt in oktober 2022 35% lager dan in dezelfde periode in 2019

1,7

minuut vertraging in de ochtendspits op een traject van 10 minuten in oktober 2022 (gemiddeld).

Bekijk de interactieve tabel
Évolution du trafic routier dans les tunnels de la RBC
Évolution du trafic routier dans les tunnels de la RBC

Uit de indicatoren van de dienst Planning van Brussel Mobiliteit blijkt dat men in september tijdens de ochtendspits 1,7 minuten vertraging oploopt voor een traject van 10 minuten en een vertraging van 3,1 minuten tijdens de avondspits. Het verkeer tijdens de avondspits is dus overduidelijk veel drukker dan tijdens de ochtendspits.  We nemen dus een continue stijging waar sinds midden augustus. Het fileniveau is momenteel vergelijkbaar met dat van oktober 2021.

Évolution du trafic routier dans les tunnels de la RBC
Évolution du trafic routier dans les tunnels de la RBC.

Het vrachtwagenverkeer in het gewest (het deel van de Brusselse Ring inbegrepen) is relatief stabiel en heeft weinig hinder ondervonden door de lockdownmaatregelen. In 2021 bedroeg het gemiddelde aantal vrachtwagens van meer dan 3,5 ton ongeveer 19.650 per dag in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inclusief het deel van de Ring dat tot het gewest behoort). Het overzicht van het aantal afgelegde kilometers volgens de Viapass-gegevens volgt hieronder, met in het geel de voorlopige gegevens voor 2022 die vooralsnog alleen januari tot en met maart beslaan. Als we het jaar 2019 als pre-COVID-19-referentiejaar nemen, stellen we een globale daling van -7% in 2020 en van -2% in 2021 vast wat het aantal afgelegde kilometers over een volledig jaar betreft. Voor de maand december, die nogal bijzonder is vanwege de eindejaarsfeesten, nemen we een stijging van +2% in 2020 en van +5% in 2021 waar ten opzichte van december 2019. Voor de maand januari nemen we een toename van 1% in 2020 waar, gevolgd door een daling van -7% in 2021 en van -8% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand januari 2019. Voor de maand februari nemen we een afname van -2% in 2020 waar, gevolgd door een daling van -6% in 2021 en -2% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand februari 2019. Voor de maand maart nemen we een daling van -14% in 2020 waar, gevolgd door een stijging met +6% in 2021 en met +5% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand maart 2019. Voor de maand april nemen we een daling van -30% in 2020 waar, gevolgd door een afname met -4% in 2021 en met -10% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand april 2019. Voor de maand mei nemen we een afname van -18% in 2020 waar, gevolgd door een daling met -9% in 2021 en -5% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand mei 2019.Voor de maand juni nemen we een stijging met +3% in 2020 waar, gevolgd door een toename met +9% in 2021 en +4% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand juni 2019. Voor de maand juli nemen we een afname van -6% in 2020 waar, gevolgd door een daling van -9% in 2021 envan  -16% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand juli 2019. Voor de maand augustus nemen we een daling van -3% in 2020 waar, gevolgd door een afname van -1% in 2021 en een lichte stijging met +0,1% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand augustus 2019.Voor de maand september nemen we een afname van -1% in 2020 waar, gevolgd door een daling van -0,3% in 2021 en van -2,4% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand september 2019. Voor de maand oktober nemen we een daling van -7% in 2020 waar, gevolgd door een afname van -9% in 2021 en van -12% in 2022 ten opzichte van de referentiemaand oktober 2019. In het algemeen volgt het aantal vrachtwagens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dezelfde trend als het aantal afgelegde kilometers, d.i. ongeveer 600.000 vrachtwagens per maand over een jaar.